شرکت ارتباطات گستران کادوس علاوه بر فعالیت های اصلی خود، در نظر دارد پروژه هایی را جهت کارآفرینی در کشور راه اندازی نماید که این پروژه ها ممکن است با کمک دیگر نهادهای کشور انجام گردد.

پروژه ی کارستون که در برنامه فرمول یک شبکه 1 رسانه ملی توسط مجری محبوب آقای علی ضیاء معرفی شد و پروژه ی اپلیکیشن کتاب صوتی آویژه، از مهمترین پروژه های شرکت کادوس می باشد.